Uslovi korišćenja internet sajta telegram.rs

UPOZORENJE : Pristupanjem i registracijom na internet sajtu www.telegram.rs podrazumeva se da prihvatate ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), te da dajete svoj pristanak i da ste izričito saglasni sa odredbama ovde sadržanim, kao i da ste upoznati sa činjenicom da će vas sadržaj ovih Uslova obavezivati.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste stariji od 18 godina.

Ukoliko ne prihvatate ili niste saglasni sa Uslovima ovde iznetim, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Preambula:

Internet sajt www.telegram.rs je specijalizovan za pružanje usluga fizičkim i pravnim licima, odnosno namenjen posredovanju između fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: „Korisnici“) kao korisnika i poštanskih operatora koji poseduju licencu za slanje brzih pošiljki i druge zakonom propisane uslove za obavljanje usluga dostave pošiljki.

 1. Izrada i održavanje cloud servisa

1.1. Internet Group je odgovoran za izradu i održavanje cloud servisa za unos tekstova i fotografija brzih pošiljaka koji ustupa poštanskim operatorima na korišćenje uz nadoknadu i na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji zaključenim između njih.

1.2. Internet Group ne snosi nikakvu odgovornost za tačnost, blagovremenost, preciznost i ispravnost dostave poslatih brzih pošiljki Korisniku od strane poštanskih operatora.

1.3. Internet Group ne snosi nikakvu odgovornost za sadržinu poslate brze pošiljke, pravopisne, slovne i druge greške i za sadržaje koje Korisnici postavljaju na servisu u svrhu formulisanja i slanja brzih pošiljki.

 1. Korišćenje internet sajta www.telegram.rs

2.1. Svojom registracijom na internet sajt www.telegram.rs stupate u ugovorni odnos sa Internet Group-om. Kompletan sadržaj ovog internet sajta je zaštićen sa stanovišta autorskog prava i svaka neovlašćena upotreba bilo kog dela može predstavljati povredu autorskog prava i prava intelektualne svojine.

2.2. U određenim zemljama pristup Internet sajtu www.telegram.rs može biti nezakonit u celini ili u delu i to za određena ili sva lica. Pristupanje Internet sajtu www.telegram.rs vrši se na sopstvenu odgovornost i obaveza je lica koja mu pristupaju da poštuju zakon kojii važi u toj državi.

 1. Kontakt

Sva pravna komunikacija u vezi ovih Uslova mora biti upućena:

privrednom društvu Internet Group d.o.o. Beograd

Ul. Savski nasip br. 7

11 070 Novi Beograd, Republika Srbija

Internet Group je obavezan da svu mejlovnu, pisanu i telefonsku korespodenciju obavlja putem mejl adrese, telefonskog broja i adrese prebivališta ostavljene od strane Korisnika. U slučaju ostavljanja pogrešnih kontakt podataka za korespodenciju, Internet Group ne odgovara za gubitak informacija i/ili nemogućnost slanja određenog obaveštenja.

 1. Ostali uslovi korišćenja

4.1. Internet Group omogućava ostavljanje teksta brze pošiljke na servisu koji se nalazi na internet sajtu www.telegram.rs. Korisnik može da, u bilo koje vreme, prati stanje i kretanje svoje brze pošiljke. U slučaju nemogućnosti pristupa internet sajtu www.telegram.rs, Internet Group odgovara u skladu sa odeljkom 12.

4.2. Korisnik je dužan da, nakon što sazna da su njegovi podaci za pristup internet sajtu www.telegram.rs zloupotrebljeni, bez odlaganja o tome obavesti Internet Group radi blokiranja pristupa njegovom korisničkom nalogu. Za štetu koja bude pričinjena Korisniku usled neovlašćene upotrebe njegovih pristupnih podataka, Internet Group će odgovarati jedino u skladu sa odeljkom 12.

4.3. Pojedini delovi i načini korišćenja internet sajta www.telegram.rs mogu biti uređeni relevantnim imperativnim propisima, uključujući ali neograničavajući se na dalje navedene odredbe.

4.4. Korisnici koriste internet sajt www.telegram.rs na sopstvenu odgovornost i Internet Group ne može biti i nije odgovoran za direktnu, posrednu, slučajnu štetu ili izmaklu dobit koja proizilazi iz ili je na bilo koji način povezana sa internet sajtomwww.telegram.rs, internet sajtovima kojima se pristupa sa internet sajta www.telegram.rs i/ili sadržajima ili informacijama koje su na njemu postavljene. Jedini i ekskluzivni pravni lek za nezadovoljstvo korišćenjem ovog internet sajta je prestanak njegovog korišćenja.

 1. Zaštita podataka o ličnosti

5.1. Internet Group će, kao odgovorno lice za obradu podataka o ličnosti, obrađivati podatke o ličnosti Korisnika u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, pri čemu će ih naročito prikupljati, skladištiti, koristiti, skenirati, čuvati, menjati, kopirati, prenositi, otkrivati i umnožavati samo u obimu u kome je to potrebno za funkcionisanje internet sajta www.telegram.rs.

5.2. Sve podatke prikupljene od strane Korisnika Internet Group će koristiti isključivo za sastav i dostavu brzih pošiljki. Korisnici su slobodni da samostalno odluče da li će prilikom registracije ostaviti sve ili samo neke od traženih podataka o ličnosti.

5.3. Sve zahteve u vezi sa dobijanjem informacija o podacima o ličnosti, zahteve za izmenom i/ili brisanjem podataka o ličnosti, Korisnik može uputiti direktno Internet Group-u.

5.4. Internet Group koristi međunarodno priznatu tehnologiju u cilju zaštite podataka Korisnika od neovlašćenog pristupa. Za bezbednost podataka koji se prenose putem interneta, Internet Group je odgovoran samo u smislu odeljka 12.

5.5. Saglasnost u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti – mogućnost opoziva u bilo koje vreme: Korisnik ovim putem izjavljuje da je saglasan, uz pravo da saglasnost opozove u bilo kom trenutku, sa tim da Internet Group prikuplja njegove lične podatke (i to: ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, broj bankovnih računa, nazive banaka gde se ti računi nalaze, IBAN i BIC, e-mail adresu, poštansku adresu, broj(eve) telefona) te da koristi te podatke za sastavljanje personalizovanih informacija. Korisnik izjavljuje da je saglasan da poveri Internet Group-u obradu ovde navedenih ličnih podataka.

5.6. Korisnik ima pravo da ovde datu saglasnost opozove u bilo koje vreme, i to u pisanoj formi ili putem e-mail adrese info@telegram.rs. Pisani opoziv se može poslati poštom na sledeću adresu: Internet Group d.o.o. Beograd, ul. Savski nasip br. 7, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija.

5.7. Radi prilagođavanja internet sajta www.telegram.rs željama korisnika Internet Group prati kolačiće (Cookies) na računaru korisnika. Cookies su tekstualne datoteke koje se smeštaju na hard disk računara korisnika. Koriste se za skladištenje korisničkih imena, lozinki i podešavanja, i personalizuju stranicu u skladu sa skonostima Korisnika. Oni se koriste kako bi sadržaj ponude prilagodili individualnim željama i prikupljaju nelične informacije kao što su: internet strane koje Korisnici posete i linkove koji su posećeni. U svakom pretraživaču internet strana (browser) postoji mogućnost brisanja kolačića.

5.8. Internet Group može po potrebi, iz bezbednosni razloga i u skladu sa zakonom, prikupljati i IP adrese Korisnika.

5.9. Otvaranjem korisničkog naloga i registracijom na internet sajt www.telegram.rs smatra se da je Korisnik u celosti pročitao, razumeo i da je saglasan sa ovim odeljkom o zaštiti podataka o ličnosti, te da daje svoj pristanak i saglasnost za prikupljanje ličnih podataka i njihovu obradu u svrhu, na način i od strane privrednog društva Internet Group, kako je gore navedeno.

6. Cena

6.1. Shodno zaključenim ugovorima o poslovnoj saradnji, Internet Group je ovlašćen da vrši obračun i naplatu usluge slanja brzih pošiljki koja se vrši preko cloud servisa na Internet sajtu www.telegram.rs. Korisnici su obavezni da Internet Group-u plate naknadu za korišćenje cloud servisa i za vršenje poštanskih usluga od strane poštanskih operatora, koja je definisana trenutno važećim cenovnikom usluge dostopnim na internet sajtu www.telegram.rs i na internet sajtovima poštanskih operatora, i to putem (1) sms uplate; (2) platne kartice; (3) PayPal-a u slučaju uplate koja se vrši van Republike Srbije, u državama u kojima je ovakav način plaćanja omogućen. O svim provizijama i dodatnim troškovima poznatim Internet Group-u, Korisnici će biti obavešteni pre same uplate, neuključujući troškove provizije banaka i pošte koje je uplatilac dužan da snosi prilikom plaćanja.

6.2. Internet Group ima pravo da zadrži uplatu izvršenu od strane Korisnika i pod uslovom da brza pošiljka ne bude isporučena, odnosno ukoliko ista bude isporučena uz kašnjenje ili druge nedostatke. Uplata može biti zadržana čak iako Internet Group odbije slanje brze pošiljke iz bilo kog razloga.

6.3. Оbаvеštаvајu sе kоrisnici dа prilikоm plаćаnjа slаnjа i ispоrukе pisama i razglednica sа mоbilnоg rаčunа, zаklјučuјu ugоvоr о kоrišćеnju uslugа INTERNET GROUP-e, pri čеmu MOBILNI OPERATORI istupаju isklјučivо kао zаstupnici INTERNET GROUP-e u pоstupku zаklјučеnjа оdnоsnоg ugоvоrа i nаplаtе nаknаdе zа pružеnе uslugе, tе dа sе kоrisnici zа svа еvеntuаlnо spоrnа pitаnjа mоgu оbrаtiti dirеktnо INTERNET GROUP-i. Tаkоđе, оbаvеzе kоrisnikа prеmа INTERNET GROUP-ismаtrаćе sе izmirеnim kаdа kоrisnik izmiri svоје оbаvеzе prеmа MOBILNOM OPERATORU pо оsnоvu prеdmеtnih uslugа.

7. Dostava od strane poštanskih operatora

7.1. Internet Group ne snosi odgovornost za kvalitet dostave koji je izvršen od strane poštanskih operatora.

7.2. Internet Group ne preuzima odgovornost za tačnost unosa imena i prezimena i adrese lica kome je telegram/pošiljka upućena. Internet Group neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koja može biti pretrpljena kao rezultat propusta, nehata, grube nepažnje ili namere u vezi sa prekidom u obavljanju ove delatnosti ili bilo kog drugog aspekta svog poslovanja.

7.3. Dostavljanje brzih pošiljki se vrši isključivo radnim danima pri čemu se pod Radnim danom podrazumeva svaki dan koji nije subota ili nedelja ili državni praznik u Republici Srbiji kako je definisano zakonom kojim se uređuju državni i drugi praznici u Republici Srbiji.

7.4. Internet Group može po svojoj slobodnoj proceni odbiti prijem odnosno dostavu poštanske pošiljke čija sadržina mu je iz bilo kog razloga neprihvatljiva ili dostavu na adresu koja mu je iz nekog razloga neprihvatljiva.

7.5. Shodno ugovoru o poslovnoj saradnji i opštim uslovima poslovanja poštanskih operatora:

- brze pošiljke čiji prijem i prihvatanje slanja Internet Group potvrdi preko svog Internet sajta www.telegram.rs Radnim danom do 17.00h biće isporučene u toku narednog Radnog dana;

- brze pošiljke čiji prijem i prihvatanje slanja Internet Group potvrdi preko svog Internet sajta www.telegram.rs Radnim danom nakon 17.00h biće isporučene drugog Radnog dana od dana njihovog prijema.

7.6. Internet Group ne garantuje tačno vreme ili datume dostave brzih pošiljki, Korisnici se mogu obratiti poštanskim operatorima za brzinu dostave od sedišta Internet Group do željenog odredišta.

7.7. Korisnik je ovlašćen da svakog trenutka proveri stanje i mesto gde se nalazi njegova pošiljka od trenutka potvrde njenog prijema i prihvatanja slanja. U slučaju nedostatka u radu servisa, Korisnik je ovlašćen da prigovor uputi na mejl adresu info@telegram.rs

7.8. Internet Group može u bilo koje vreme, bez ikakvog obrazloženja, prekinuti vršenje svoje poslovne delatnosti. Internet Group izričito odbija bilo kakvu odgovornost u vezi pružanja usluge dostave i slanja brzih i drugih pošiljki. Ukoliko zakon ne dozvoljava takvu vrstu ograničenja odgovornosti, odgovornost Internet Group biće ograničena, po izboru Internet Group na jedno od sledećih varijanti: pružanje usluga na račun Internet Group-a; iznos naknade za ponovno izvršenje usluge i izvršenje usluge ponovo po nižoj ceni.

8. Zabrana postavljanja protivzakonitih sadržaja

8.1. Zabranjeno je slanje putem brzih pošiljki preko internet sajta www.telegram.rs protivzakonitih, pretećih, pornografskih ili drugih sadržaja koji su ustavom i zakonom zabranjeni. Prethodno definisana zabrana ne znači istovremeno i postojanje obaveze pregleda sadržaja postavljenih na Internet sajtu www.telegram.rs od strane Internet Group, ali istovremeno ovlašćuje Internet Group da odbije slanje takve brze pošiljke.

8.2. Korisnici garantuju da prilikom korišćenja usluga Internet portala www.telegram.rs neće koristiti sadržaje kojima se krše prava intelektualne svojine ili autorska prava bilo kog pravnog ili fizičkog lica.

 1. Pristupanje internet stranicama sa internet sajta www.telegram.rs

9.1. Linkovi koji su postavljeni na internet sajtu www.telegram.rs koji vode prema drugim internet stranicama se tu nalaze samo radi informisanja korisnika i Internet Group nije pregledao, niti je odgovoran za sadržaje tih internet stranica. Shodno prethodnom, Internet Group ne reklamira niti preporučuje internet stranice, kao ni bilo koje usluge niti proizvode koji se eventualno nalaze na predmetnim internet stranicama. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj od tih internet stranica, radite to na sopstveni rizik.

 1. Bezbednost

10.1. Internet Group koristi sve potrebne tehničke i organizacione mere, kao i mere unutrašnje bezbednosne kontrole i bezbednosne kontrole podataka, radi zaštite Korisnika protiv slučajnog gubitka ili promene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, ili protivpravnog korišćenja postavljenih podataka i informacija.

 1. Neovlašćena upotreba

11.1. Internet sajt www.telegram.rs je namenjen i služi jedino kao podrška u radu poštanskih operatora. Pretraživači su slobodni da informaciju o postojanju i upućivanju na ovaj internet sajt postavljaju kao rezultat pretrage. Neisključujući prethodno navedeno, bez pisane dozvole Internet Group nije dozvoljena upotreba, kopiranje, praćenje, prezentovanje i/ili preuzimanje bilo kog sadržaja ili informacije, softvera ili usluga dostupnih na Internet sajtu www.telegram.rs radi vršenja bilo koje komercijalne aktivnosti ili za bilo koju drugu komercijalnu svrhu.

 1. Ograničenje od odgovornosti

12.1. INTERNET GROUP NIJE ODGOVORAN ZA SADRŽINU BRZE POŠILJKE I/ILI BILO KAKVE DRUGE VRSTE USLUGA ILI SADRŽAJA (U DALJEM TEKSTU: „SADRŽAJ“) KOJI SU OD STRANE KORISNIKA POSLATI NA INTERNET SAJT WWW.TELEGRAM.RS. INTERNET GROUP ZADRŽAVA PRAVO DA ODBIJE SLANJE BRZE POŠILJKE PO SVOM SOPSTVENOM NAHOĐENJU, ODNOSNO UKOLIKO SMATRA DA ISTI SADRŽI SADRŽAJ KOJI JE ZABRANJEN.

12.2. INTERNET GROUP NE PRUŽA NIKAKVU GARANCIJU ZA NAČIN I KVALITET PRUŽANJA POŠTANSKIH USLUGA OD STRANE OPŠTINSKIH OPERATORA, NITI GARANTUJE IZVRŠENJE OBAVEZA U ROKOVIMA DEFINISANIM ČLANOM 6. OVIH USLOVA KORIŠĆENJA. OPŠTINSKI OPERATORI SU JEDINI ODGOVORNI ZA DOSTAVU BRZIH POŠILJKI KRAJNJIM KORISNICIMA OD MOMENTA NJIHOVOG ŠTAMPANJA DO UPUĆENOG LICA I UPUĆENE ADRESE.

12.3. INTERNET GROUP ĆE NASTOJATI DA ODRŽAVA INTERNET SJAT WWW.TELEGRAM.RS DOSTUPNIM, STABILNIM I SIGURNIM. INTERNET GROUP JE OVLAŠĆEN DA IZVRŠI PROMENE INTERNET SAJTA WWW.TELEGRAM.RS. PRENOŠENJE INFORMACIJA PUTEM INTERNET SAJTA WWW.TELEGRAM.RS VRŠI SE PUTEM SREDSTAVA KOJI U MNOGIM SLUČAJEVIMA MOGU BITI NEDOSTUPNI USLED RAZLOGA KOJI SU IZVAN KONTROLE I NADLEŽNOSTI INTERNET GROUP, TE INTERNET GROUP NIJE ODGOVORAN ZA TAKVO KAŠNJENJE, NEUSPEH, PREKID I/ILI NEPRAVILNOSTI U PRENOSU PODATAKA I/ILI INFORMACIJA PUTEM INTERNET SAJTA WWW.TELEGRAM.RS.

12.4. NEOGRANIČAVAJUĆI PRETHODNO NAVEDENO, INTERNET GROUP NIJE ODGOVORAN ZA (1) TAČNOST, POUZDANOST, POTPUNOST, ISPRAVNOST ILI TRAJNOST SADRŽAJA, SOFTVERA, TEKSTA, GRAFIKA, LINKOVA ILI KOMUNIKACIJA USKLADIŠTENIH NA ILI DOBIJENIH PUTEM INTERNET SAJTA WWW.TELEGRAM.RS I (2) POŠTOVANJE POZITIVNIH PROPISA U BILO KOM PRAVNOM SISTEMU U VEZI MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA ILI OTKRIVANJA INFORMACIJA KOJE SU SADRŽANE NA INTERNET SAJTU WWW.TELEGRAM.RS.

12.5. INTERNET GROUP ODGOVARA JEDINO ZA ŠTETU KOJU PRIČINI KORISNIKU NEMARNO ILI USLED GRUBE NEPAŽNJE.

 1. Korišćenje istinitih identifikacionih podataka

13.1. Korisnici su obavezni da koriste svoje istinite identifikacione podatke prilikom registracije na internet portalu www.telegram.rs.

14. Jednostrani raskid ugovornog odnosa od strane Korisnika

14.1. Korisnik ima pravo da, u bilo koje vreme, raskine ugovorni odnos sa Internet Group-om.

15. Reklamacija

15.1. Svaki Korisnik može uložiti reklamaciju na funkcionisanje internet sajta www.telegram.rs u bilo koje vreme. Reklamacija se dostavlja u pisanoj formi na adresu Internet Group d.o.o. Beograd, ul. Savski nasip br. 7, ili putem elektronske pošte na sledeću e-mail adresu: info@telegram.rs. Internet Group će ispitati reklamaciju i obavestiti Korisnika o ishodu najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

 1. Prava intelektualne svojine

16.1. Vizuelni ili grafički znakovi koji se nalaze na internet sajtu www.telegram.rs su registrovani žigovi Internet Group i njena intelektualna svojina. Nije dozvoljena neovlašćena upotreba vizuelnih ili grafičkih znakova koji se nalaze na ovom internet sajtu.

17. Odustanak od ugovora

17.1. Korisnik nema pravo odustanka od ugovora zaključenog sa Internet Group ukoliko je po uplati sredstava iz odeljka 6. ovih Uslova korišćenja primio informaciju od Internet Group da je telegram isporučen u skladu sa datim instrukcijama.

 1. Delimična ništavost

18.1. U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova bude oglašena ništavom, nezakonitom ili nesprovodivom takva odredba će biti promenjena na način da se sa što manje izmena omogući njena punovažnost i sprovodivost. Ukoliko promena nije moguća, takva odredba se neće primenjivati, dok će ostale odredbe Uslova ostati na snazi.

 1. Dejstvo Uslova korišćenja

19.1. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju definitivni i potpun sporazum u vezi sa ovde određenim predmetom i zamenjuju sve prethodne usmene ili pisane sporazume sa Korisnicima u tom pogledu.

19.2. U pogledu ugovornog odnosa sa poštanskim operatorima ovi Uslovi korišćenja su dopunjeni ugovorima o poslovnoj saradnji i drugim zaključenim ugovorima. U slučaju sukoba između ovde sadržanih odredbi i odredbi pojedinačnih ugovora o poslovnoj saradnji, odredbe ugovora će imati prednost u odnosu na sadržaj ovih Uslova.

20. Viša sila

20.1. Internet Group i Korisnici neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, povredu, kašnjenje ili neizvršenje odredbi ovih Uslova korišćenja koji su prouzrokovani usled više sile.

20.2. Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji su izvan kontrole ugovornih strana, i koji se nisu mogli predvideti ni sprečiti od strane pogođene višom silom.

20.3. Odredbe o višoj sili se međutim neće odnositi na obavezu plaćanja usluge izvršene od strane Internet Group po ovim Uslovima korišćenja.

21. Sudska nadležnost

21.1. Pristupanjem na Internet sajt www.telegram.rs, registracijom i prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, prihvatate i ugovarate ekskluzivnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, u vezi bilo kakvog spora koji može proisteći u vezi sa ovim Internet sajtom, njegovim zaposlenima, službenicima, provajderima telekomunikacionih usluga i sadržaja.

22. Opšte odredbe

22.1. Ovi Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme. Savetuje vam se da u momentu pristupanja i registracije na internet sajtu www.telegram.rs proverite važeće Uslove, budući da će vas odredbe istih obavezivati.